Impressum/Alg. voorw.

A. v.d. Meulen,
Wiardaplantage 22, 8939 AA  Leeuwarden
06.19288437
Email: ( nu nog: atzemeulen@gmail.com ) later info@airbrush4all
K.v.k.: ( jan. 2019 ): 73807672

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder de algemene voorwaarden van Airbrush4all...

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 ‘Een Kunstwerk/Opdracht/Cursus’: het werk dat nader is aangeduid in de verkoopbon.  ‘de Kunstenaar/airbrusher/’: de maker van het te verkoop aangeboden Kunstwerk.

 ‘de Koper’: de persoon die het Kunstwerk koopt of een cursus volgt bij Airbrush4all.

 ‘de Koopovereenkomst’: de overeenkomst, waarvan de gegevens zijn weergegeven in de verkoopbon.

 Artikel 2 – Toepasselijke voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, cursussen en offertes, aangeboden door of gesloten met Airbrush4all. Van deze voorwaarden kan alleen bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 Artikel 3 – Totstandkoming van de Koopovereenkomst

Een Koopovereenkomst tussen Airbrush4all en de koper/opdrachtgever, komt pas tot stand wanneer Airbrush4all een aanbod van de Koper schriftelijk of via mail en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

 Artikel 4 – Prijzen / Kosten

Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en hetzij inclusief omzetbelasting (BTW), exclusief eventuele bezorg-afleverkosten. Airbrush4all geeft 10% korting op het aankoopbedrag als u het bestelde kunstwerk af komt halen aan huis. Kosten van verzending, kosten van verpakking en verzekering/risico komen ten laste van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 5 – Levering

Het Kunstwerk wordt geleverd/gehaald in onderling overleg met een gemiddelde levertijd van 4-8 weken na ontvangt opdracht ( schriftelijk/online ) of na afloop van en eventuele expositie/evenement/ tenzij anders overeengekomen.

De Koper is 50% van de koopprijs bij vooruitbetaling verschuldigd. Restitutie van dit bedrag is niet mogelijk, bij accoord bevinden van de overeenkomst, is de koper op de hoogte van de kwaliteit van Airbrush4all middels voorbeelden op de site of elders... ( FB, Instagram, Evenementen, Kunstsites etc. ). Airbrush4all werkt niet met vooraf gemaakte proeven, om de kosten hiervoor te besparen. What you see is what you get. Airbrush is GEEN fotokopie maar KUNST en met inbreng van de kunstenaars vrije hand. Bij portretten en popart-afbeeldingen, huisdieren e.a. mag u er van uit gaan dat er een goede herkenning is in uw aangeleverd materiaal, vervaardig in Kunst. De leveringstermijn van artikel 1 van dit artikel gaat niet eerder in dan nadat de betaling door Airbrush4all geheel is ontvangen op de door haar in de verkoopbon aangegeven voorwaarden.

Op de koper rust een afnameplicht. Levering geschiedt ook doordat Airbrush4all, het kunstwerk in het kader van de Koopovereenkomst aan een vervoerder ten vervoer aanbiedt.

Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van het kunstwerk gaat op de Koper over op het moment van levering. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat Airbrush4all het kunstwerk voor levering gereed heeft en de Koper het kunstwerk niet op het afgesproken moment van levering afhaalt of meeneemt. Bij niet-afname van de koper komen tevens alle door Airbrush4all in verband met de aanbieding gemaakte kosten en eventuele verder gemaakte kosten van vervoer, bewaring, verzekering en opslag voor rekening van de koper. Daarnaast is de koper aansprakelijk voor alle schade die Airbrush4all door niet-afname lijdt.

Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van kunstwerken die de koper aan Airbrush4all ter bewerking of reparatie afgeeft, blijft bij de koper, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders wordt bepaald.

 Artikel 6 – Overmacht

Indien Airbrush4all door overmacht niet in staat is te voldoen aan enige op haar rustende verplichtingen jegens de koper, wordt die verplichting gedurende de termijn tijdens welke de overmacht voortduurt, opgeschort. Indien de overmachttoestand zes maanden heeft voortgeduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesten.

    Onder ‘overmacht’ valt iedere van de wil van Airbrush4all onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Onder overmacht dient in ieder geval te worden begrepen: ziekte, oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van de eigenaar van Airbrush4all, tekort schieten van transporteurs, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, overstroming, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen...

 Artikel 7 – Betaling

Betaling, met aftrek van aanbetaling  ( volgens overeenkomst bij opdracht 50% aanbetaling, zie eerder deze overeenkomst ) dient binnen 14 dagen na factuurdatum door Airbrush4all te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Airbrush4all is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan. 

Airbrush4all heeft het recht om vooruitbetaling of betaling à contant te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.

    In het geval dat de betalingstermijn(en) wordt overschreden, is Airbrush4all gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur of vanaf de vervaldata, een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

    Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (inclusief alle kosten verbonden aan juridische bijstand) die voor Airbrush4all verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper komen voor rekening van de koper. In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

De naam van het kunstwerk/opdracht/cursus, of als dit niet bekend is een nadere omschrijving van het kunstwerk.

De prijs c.q. 

Het e-mail adres, website en/ of telefoonnummer waar de klant zich kan wenden met vragen omtrent de order.

 Artikel 8 – Ontbinding na niet-betaling

Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Airbrush4all het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

Bij niet nakoming door de cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Airbrush4all gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 9 Persoonsgegevens

Tenzij de klant, liefhebber of kunstenaar heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen, zullen de gegevens van de klant, liefhebber en kunstenaar worden opgenomen in een centraal bestand van Airbrush4all welke zal worden gebruikt om de klant, liefhebber en kunstenaar volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten. De verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10 – Garantie en beheer

Airbrush4all geeft geen garantie op de kwaliteit van het kunstwerk. De kwaliteit van eerder de gemaakte opdrachten door Airbrush4all zijn bekend middels Internet, website en dient als indicatie voor het te leveren werk. U gaat accoord met de kwaliteit die Airbrush4all kan bieden en u heeft kunnen bekijken op de website/internet. Airbrush4all kan u ook een paar digitale bestanden leveren vooraf ter inzage over het reeds geleverde werk. Dit mogen verschillende werken zijn. Bij het schriftelijk of via de mail opgeven van een opdracht, is 50% aanbetaling verplicht en Airbrush4all aan het werk gaat na ontvangst van de aanbetaling en de hiervoor durende periode - eerder beschreven - in acht wordt genomen. 

Airbrush4all garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke grote gebreken ook.

De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 2 dagen schriftelijk te melden aan Airbrush4all. Om de klant/koper tegemoet te komen, en risico’s voor beschadiging te beperken, bieden wij 6% korting als het artikel door uzelf wordt afgehaald bij Airbrush4all aan huis. 

De bij aflevering ter hand gestelde factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Zonder deze factuur kunnen aan deze garantie geen rechten worden ontleend.
VOOR VERZENDING/AFLEVERING wordt het kunstwerk nog geinspecteerd door Airbrush4all op gebreken, afwijkingen en eventuele beschadigingen.

Airbrush4all stelt zich op verzoek van de koper beschikbaar voor (advies over) restauratie- en herstelwerkzaamheden op basis van een redelijke vergoeding.

Indien naar het redelijke oordeel van Airbrush4all genoegzaam is aangetoond dat het Kunstwerk is beschadigd en dat Airbrush4all daarvoor aansprakelijk is, zal Airbrush4all de keus hebben:

 

    het beschadigde kunstwerk kosteloos nieuw te leveren tegen retournering        van het beschadigde Kunstwerk;

    het betreffende kunstwerk te repareren;

    de koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te          verlenen.

 

De kunstenaar is aansprakelijk voor constructiefouten en/of verborgen gebreken die optreden binnen een maand na levering van het kunstwerk, onder de voorwaarde dat de koper na ontdekking van dit gebrek, dit zo spoedig mogelijk meldt bij de galerie. In overleg tussen kunstenaar en koper zal naar een redelijke oplossing worden gezocht, waarbij de lasten voor rekening van de kunstenaar zijn.

Artikel 11 – Auteursrecht

Het auteursrecht op het kunstwerk behoort bij de kunstenaar. Het auteursrecht op de catalogus, brochures en dergelijke behoort bij Airbrush4all.  Het is de koper niet toegestaan het door hem gekochte kunstwerk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of alleen voor eigen gebruik. 

Artikel 12 – Liefhebbers en kunstenaarslidmaatschappen

Indien de automatische incasso niet slaagt of de koper het automatisch geïncasseerde bedrag laat terugboeken en niet op andere wijze tijdige automatische betaling heeft plaatsgevonden, is de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij over het openstaande bedrag 1% rente verschuldigd, of de wettelijke rente indien die hoger is. Airbrush4all kan administratieve kosten in rekening brengen van minimaal € 15,-.

Alle facturen zullen door de koper worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien de koper ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Airbrush4all het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de koper in rekening te brengen.

Bij niet nakoming door de koper van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Airbrush4all gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Airbrush4all te weigeren.

Artikel 13 – Website

De website van Airbrush4all wordt regelmatig geactualiseerd. Airbrush4all kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze website kunnen voorkomen. Airbrush4all kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website.

    De gehele inhoud van de website, inclusief alle grafische en of fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van Airbrush4all, tenzij anders vermeld. Niets wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal en op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Airbrush4all. Airbrush4all houdt de website naar haar beste inspanning up-to-date... en is tevens voorzien van vele info betreffende Kunst, Airbrush, Schilderen en andere kunstuitingen, als voorlichting en informatie-website.

 

14 - WERK/ KUNSTOPDRACHTEN EN PLAATSING OP DE WEBSITE

Airbrush4all accepteert uw opdracht alleen als er toestemming wordt verleend om uw aangeleverd materiaal voor het Airbrushen/schilderen van een kunstwerk, mag worden getoond op de website van Airbrush4all.nl, ( Portfolio en werk van cursisten ).

De Cursist/deelnemer is er mee bekend dat hetgeen hij of zij tijdens de cursus heeft gemaakt, gebruikt kan worden voor publicatiedoeleinden van Airbrush4all., zoals het afbeelden van een foto van het werk in een brochure, de website of andere media. De deelnemer doet daarbij afstand van een eventueel recht op naamsvermelding.

 

Artikel 14 - CURSUS:

 

1. Algemeen

1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursus Airbrush e.a. die door Airbrush4all worden verzorgd.

2- Deelnemers kunnen zich inschrijven middels het eventueel toegestuurde inschrijfformulier of contactformulier ( mail ) vermeld op de website Airbrush4all.nl. Het door Airbrush4all u toegezonden inschrijfformulier voor de cursus dient op de eerste cursusdag te worden meegenomen en volledig ingevuld te zijn. De betaling dient voorafgaand de eerste bijeenkomst te zijn voldaan. 

3- De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de ontvangen betalingen. Behoudens omstandigheden is de deelnemer met de ontvangst van de aanmelding geplaatst, hetgeen per e-mail zal worden bevestigd.

4 - De cursus is 1 op 1 en dus prive-begeleiding, waardoor volledige aandacht en tips and tools en dus sneller aan te leren.

5 - Bij onvoorziene omstandigheden dient er van beide kanten mondeling, schriftelijk of via mail, communicatie te zijn en elkaar hiervan op de hoogte te stellen en gezamenlijk een datum/oplossing te plannen. Van de kant van Airbrush4all, wordt u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gesteld.  Het aanbetaalde cursusbedrag kan in dat geval worden gebruikt voor andere data, cursussen of kan worden gerestitueerd in overleg.

6 - Afmelden voor een workshop of cursus is kosteloos, mits de afmelding uiterlijk 1 week voor de aanvang van de workshops of cursus schriftelijk of via mail kenbaar wordt gemaakt. Indien niet tijdig wordt afgemeld, zal de gehele bedrag van de ingeschreven activiteit in rekening worden gebracht.

7 - Indien één of meerdere lessen wordt/ worden gemist, kan / kunnen deelnemers deze gemiste lessen inhalen op een andere dag / datum in hetzelfde cursusseizoen. Er vindt geen restitutie van geld plaats.

8 - Gebruik van materialen ( airbrush spuit ) teken-schildermateriaal, gom, sjablonen etc. ten behoeve en nodig voor het maken van een kunstwerk, zijn kosteloos en bij de cursus inbegrepen, behalve inlijsten en aflakken (meerprijs). 

9 - Voorbeelden ( rechtenvrij fotomateriaal ) wordt door Airbrush4all aangeleverd op A3 formaat en mag er een print worden uitgezocht naar keuze. Wilt u zelf iets aanleveren dan digitaal en op groot formaat, minimaal 2-3 mb of neemt u zelf drie prints mee op A3 formaat, waar wij mee zullen beginnen.

Het overzetten van de foto wordt middels projectie, natekenen, overtrekken of uitsnijden gerealiseerd; daarna ingevuld met de Airbrush. 

Vooraf zullen er vele oefeningen met de Airbrush noodzakelijk zijn om in de laatste lessen het eigen kunstwerk te kunnen afronden. 

 10 - Airbrush4all heeft het recht om door haar noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen. 

12 - Het atelier is een kwartier voor de aanvang van de les/cursus of bijeenkomst geopend.

13 - Airbrush4all is jegens de deelnemers en/of eventuele begeleiders niet aansprakelijk voor (de schade als gevolg van) verlies, ongeval, ziekte, diefstal of andere gebeurtenissen tijdens of als gevolg van de lessen/ programma’s/ workshops/ cursussen/ werkplaatsen of atelier.

14 - De deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met de materialen/gebruiksvoorwerpen die door Airbrush4all ter beschikking worden gesteld. Indien schade aan de materialen/ gebruiksvoorwerpen ontstaat als gevolg van ondeugdelijk of onzorgvuldig gebruik door de deelnemer, zal de deelnemer de schade van Airbrush4all vergoeden.

15 - Airbrush4all is op generlei wijze verantwoordelijk voor achtergelaten werkstukken, materialen of bezittingen van haar deelnemers.

16 - Tijdens de lessen/cursus is Airbrush4all gerechtigd foto’s te maken ten behoeve van de onder punt 14 ( Algemene voorwaarden ) omschreven doeleinden. Indien een deelnemer bezwaar zou hebben tegen het maken of publiceren van een foto van hem/haar of zijn/haar werkstuk, zal de deelnemer dit voorafgaande aan de betreffende bijeenkomst, of uiterlijk op het moment dat de foto’s worden gemaakt, mededelen. Na publicatie kan geen bezwaar meer worden gemaakt.

17 - Het is niet toegestaan voor deelnemers om foto- en/ of filmopnames te maken die voor de promotie van andere activiteiten dan die voor Airbrush4all kan worden gebruikt.

18 - Prijzen vermeld op de website of in folders zijn onder voorbehoud van wijziging.

19- De rechtsverhouding tussen Airbrush4all en haar deelnemers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement.

20 - Betaling van de cursussen geschiedt vooraf de cursus en dient in zijn geheel te zijn overgemaakt 1 week voor de eerste lesdatum.

De inschrijving van de cursus of workshop is pas definitief na ontvangst van de betaling. De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de ontvangen betalingen.

 

 

CONSUWIJZER: https://www.consuwijzer.nl/thema/algemene-voorwaarden

 

Koopt u iets of neemt u een dienst af, terwijl u weet dat er algemene voorwaarden aan vastzitten? 

Dan gelden ze. Ook als u ze niet hebt gelezen.

 

De ondernemer moet zorgen dat u op tijd weet dat hij algemene voorwaarden gebruikt. En dat u ze kunt lezen. Dit mag op verschillende manieren:

 

Hij geeft u de algemene voorwaarden vóór of bij de koop of dienst. Of hij stuurt ze vooraf per post aan u op. Bijvoorbeeld in een catalogus of in een offerte.

Is geven of opsturen praktisch onmogelijk? Dan mag de ondernemer zeggen waar u de algemene voorwaarden kunt bekijken. Op de Website moet een link staan naar de Algemene voorwaarden. Of u kunt de voorwaarden opvragen bij de KvK. Leeuwarden, waar Airbrush4all deze zal deponeren, maart 2019.  Hij moet ze wel gratis opsturen/mailen als u daarom vraagt.

 

Verkoopt de ondernemer via internet...

 

U moet de algemene voorwaarden online kunnen lezen. Maar u moet ze ook zelf kunnen bewaren, bijvoorbeeld als pdf. Kan dat niet? Dan moet de ondernemer de algemene voorwaarden gratis per mail of post aan u opsturen, als u daarom vraagt.